Objavljeno: 05. 09. 2019 - 9:16 / Pregledano 533 puta.

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednica sportova Ličko-senjske županije objavljuje

Javni poziv

za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2019. godinu

U Proračunu Ličko-senjske županije za 2019. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu definiranih od strane Skupštine Zajednice sportova Ličko-senjske županije.

 

Na ovaj javni poziv mogu se javiti udruge uz uvjet da imaju sjedište i djeluju na području Ličko-senjske županije, te da su članice Zajednice. Moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju imati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama i podnijele zahtjev Uredu državne uprave za izmjenu podataka u Registru udruga, imati uredno financijsko poslovanje te moraju ispunjavati i sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do kraja 2019.g.

Detalji se nalaze u Javnom pozivu s uputama za prijavitelje, u skladu s Pravilnikom o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Ličko-senjske županije, a 

prijave se podnose na posebnim obrascima i to:

– PRIJAVNI OBRASCI:

Prijavni obrazac saveza - popunjavaju sportski savezi

Obrazac Zahtjeva za udruge - popunjavaju sportske udruge - klubovi

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

– OSTALA DOKUMENTACIJA:

Obrazac Ugovora

Obrazac Izvještaja za 2019.g.

 Uz navedene obrasce, udruge su dužne dostaviti:

- Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dugovanja;

- Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge;

Udruge koje su se financirale iz Programa javnih potreba u sportu u prethodnom razdoblju, ukoliko nisu dostavile Izvješće neće moći aplicirati za sredstva namjenjena za 2019.g.

Također, odlukom Skupštine, članice koje nisu imenovale svoje predstavnike u Skupštinu, ne mogu aplicirati za sredstva dok ne imenuju svog predstavnika.

 

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe Zajednica sportova Ličko-senjske županije sklopit će Ugovor o financiranju/sufinanciranju programa.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) istječe 5. listopada 2019. godine.

Procjenu pristiglih prijava, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršit će Natječajna komisija Zajednice sporovta Ličko-senjske županije.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima određenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Sva pitanja u svezi ovog Poziva mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zajednicasportova.lsz@gmail.com

 

PREDSJEDNIK:

Milan Radošević

  Natječaji - Sve