Zajednica sportova Ličko senjske županije

Zbog neusvajanja proračuna Ličko-senjske županije, temeljem čl. 42. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) propisano je privremeno financiranje koje se obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do ¼ ukupno izvršenih rashoda bez izdataka. U razdoblju privremenog financiranja financiraju se isti programi, a korisnici proračuna ne smiju povećati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine niti smiju preuzimati nove obveze.

Slijedom navedenog, ova ograničenja ne dozvoljavaju provođenje novih projekata i aktivnosti, već se provode postojeći, ranije ugovoreni, projekti i aktivnosti, ali su limitirani iznosom prihoda.

Nastavno, člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) definiran je rok od 30 dana od dana usvajanja državnog proračuna, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za slijedeću kalendarsku godinu, u kojem je potrebno izraditi i na službenim internetskim stranicama, ili na drugi prigodan način, objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja. Obzirom na navedene okolnosti u Ličko-senjskoj županiji, Zajednica sportova nije u mogućnosti objaviti Plan raspisivanja natječaja, a tako niti dodjeljivati programska sredstva, već mora pričekati i po donošenju proračuna Županije objaviti plan raspisivanja javnih natječaja.

Sportska Hrvatska

Imamo 43 gostiju i nema članova online